วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 4 ไฟฟ้า
เรื่อง การใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 1 คาบ สอนครั้งที่ 1
วันที่..... พฤศจิกายน พ.ศ.2552 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียน..... คน
ผู้สอน นางสาวลดาวัลย์ รุ่งเรือง ค.บ.4 วิทยาศาสตร์
______________________________________________________________________________
มาตรฐานการเรียนรู้ ว.5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระสำคัญ
พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนที่หรือการถ่ายเทของประจุ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งจะมีค่าเท่ากับผลคูณของปริมาณประจุไฟฟ้ากับความต่างศักย์ระหว่างจุดสองจุด พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปหนึ่งหน่วยเวลา เราเรียกว่า กำลังไฟฟ้า มีหน่วยเป็นวัตต์หรือจูลต่อวินาที เครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้าเข้าสู่บ้านเรือนของเรา เรียกว่า มาตรไฟฟ้า
จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ปลายทาง
นักเรียนอธิบายการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถูกต้อง
จุดประสงค์นำทาง
1.นักเรียนอธิบายกำลังฟ้าได้ถูกต้อง
2.นักเรียนระบุมาตรไฟฟ้าได้ถูกต้อง
3.นักเรียนบอกวิธีการคำนวณหาค่าไฟฟ้าได้ถูกต้อง
สาระการเรียนรู้
การใช้พลังงานไฟฟ้า
1.กำลังไฟฟ้า
2.มาตรไฟฟ้า
3.การคำนวณหาค่าไฟฟ้า
กระบวนการเรียนรู้
1.ขั้นอธิบายกำลังไฟฟ้า
1.1 จัดทำนักเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม ตามกติกาการนับ 1-9 โดยให้นักเรียนนับจากใบรายชื่อนักเรียนครบทุกคน
1.2 นำเสนอสื่อเนื้อหาบนกระดาน แล้วตั้งคำถามจำนวน 1 คำถาม
นักเรียนทราบไหมว่ากำลังไฟฟ้าคืออะไร
1.3 อธิบายเนื้อหากำลังไฟฟ้าบนกระดานและมอบหมายให้นักเรียนเขียนการทดลองชุดกิจกรรมที่ 1 ลงสมุดของนักเรียนทุกคน
1.4 ปฏิบัติภาระงานตามการทดลองชุดกิจกรรมที่ 1โดยให้ทำเป็นกลุ่ม
1.5 บูรณาการโดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม 1 คนไปศึกษาผลการทดลองของกลุ่มเพื่อนๆทั้ง 9 กลุ่ม แล้วบันทึกลงสมุดของตนเอง พร้อมมาชี้แจงให้เพื่อนภายในกลุ่มเข้าใจตรงกัน
1.6 นำเสนอผลงานโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าห้องเรียนจาก การทดลองชุดกิจกรรมที่ 1
1.7 ประเมินผลสรุปและเพิ่มเติมเนื้อหา
2.ขั้นระบุมาตรไฟฟ้า
2.1 จัดทำนักเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม ตามกติกาการนับ 1-9 โดยให้นักเรียนนับจากใบรายชื่อนักเรียนครบทุกคน
2.2 นำเสนอสื่อเนื้อหาบนกระดาน แล้วตั้งคำถามจำนวน 1 คำถาม
นักเรียนทราบไหมว่ามาตรไฟฟ้าคืออะไร
2.3 อธิบายเนื้อหามาตรไฟฟ้าบนกระดานและมอบหมายให้นักเรียนเขียนการทดลองชุดกิจกรรมที่ 1ลงสมุดของนักเรียนทุกคน
2.4 ปฏิบัติภาระงานตามการทดลองชุดกิจกรรมที่ 1โดยให้ทำเป็นกลุ่ม
2.5 บูรณาการโดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม 1 คนไปศึกษาผลการทดลองของกลุ่มเพื่อนๆทั้ง 9 กลุ่ม แล้วบันทึกลงสมุดของตนเอง พร้อมมาชี้แจงให้เพื่อนภายในกลุ่มเข้าใจตรงกัน
2.6 นำเสนอผลงานโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าห้องเรียนจาก การทดลองชุดกิจกรรมที่ 1
2.7 ประเมินผลสรุปและเพิ่มเติมเนื้อหา
3.ขั้นบอกวิธีการคำนวณหาค่าไฟฟ้า
3.1 จัดทำนักเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม ตามกติกาการนับ 1-9 โดยให้นักเรียนนับจากใบรายชื่อนักเรียนครบทุกคน
3.2 นำเสนอสื่อเนื้อหาบนกระดาน แล้วตั้งคำถามจำนวน 1 คำถาม
นักเรียนทราบไหมว่าวิธีการคำนวณหาค่าไฟฟ้าคำนวณได้โดยวิธีใด
3.3 อธิบายเนื้อหาเรื่องบอกวิธีการคำนวณหาค่าไฟฟ้าบนกระดานและมอบหมายให้นักเรียนเขียน การทดลองชุดกิจกรรมที่ 2 ลงสมุดของนักเรียนทุกคน
3.4 ปฏิบัติภาระงานตามการทดลองชุดกิจกรรมที่ 2โดยให้ทำเป็นกลุ่ม
3.5 บูรณาการโดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม 1 คนไปศึกษาผลการทดลองของกลุ่มเพื่อนๆทั้ง 9 กลุ่ม แล้วบันทึกลงสมุดของตนเอง พร้อมมาชี้แจงให้เพื่อนภายในกลุ่มเข้าใจตรงกัน
3.6 นำเสนอผลงานโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าห้องเรียนจาก การทดลองชุดกิจกรรมที่ 2
3.7 ประเมินผลสรุปและเพิ่มเติมเนื้อหา
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1.กิจกรรมอธิบายกำลังไฟฟ้า
1.1.ใบรายชื่อนักเรียน ม.3
1.2.เนื้อหาเรื่องกำลังไฟฟ้า, คำถามจำนวน 1 คำถาม
1.3.เนื้อหาเรื่องกำลังไฟฟ้า
1.4.หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3, สมุดจดบันทึก
1.5.กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
1.6.บัตรกำหนดเวลา
1.7.ประเมินผลสรุป
2.กิจกรรมระบุมาตรไฟฟ้า
2.1.ใบรายชื่อนักเรียน ม.3
2.2.เนื้อหาเรื่องมาตรไฟฟ้า, คำถามจำนวน 1 คำถาม
2.3.เนื้อหาเรื่องมาตรไฟฟ้า
2.4.หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3, สมุดจดบันทึก
2.5.กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
2.6.บัตรกำหนดเวลา
2.7.ประเมินผลสรุป
3.กิจกรรมบอกวิธีการคำนวณหาค่าไฟฟ้า
3.1.ใบรายชื่อนักเรียน ม.3
3.2.เนื้อหาเรื่องบอกวิธีการคำนวณหาค่าไฟฟ้า, คำถามจำนวน 1 คำถาม
3.3.เนื้อหาเรื่องบอกวิธีการคำนวณหาค่าไฟฟ้า
3.4.หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3, สมุดจดบันทึก
3.5.กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
3.6.บัตรกำหนดเวลา
3.7.ประเมินผลสรุป
การวัดและประเมินผล
การวัดผล
1.วัดผลการอธิบายกำลังไฟฟ้าด้วยการตรวจผลการสรุปตามสมุดจดบันทึก โดยยึดเกณฑ์ถูกต้อง
2.วัดผลการระบุมาตรไฟฟ้าด้วยการตรวจผลการสรุปตามสมุดจดบันทึก โดยยึดเกณฑ์ถูกต้อง
3.วัดผลการบอกวิธีการคำนวณหาค่าไฟฟ้าด้วยการตรวจผลการสรุปตามสมุดจดบันทึก โดยยึดเกณฑ์ถูกต้อง
การประเมินผล
1.ประเมินผลการอธิบายกำลังไฟฟ้าพบว่า นักเรียน ....คน อธิบายกำลังไฟฟ้าไม่ได้ แก้ไขด้วยการให้ศึกษาเรื่องกำลังไฟฟ้าเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
2.ประเมินผลการระบุมาตรไฟฟ้าพบว่า นักเรียน .... คน ระบุมาตรไฟฟ้าไม่ได้ แก้ไขด้วยการให้ศึกษาเรื่องมาตรไฟฟ้าเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
3.ประเมินผลการบอกวิธีการคำนวณหาค่าไฟฟ้าพบว่า นักเรียน ....คน บอกวิธีการคำนวณหาค่าไฟฟ้าไม่ได้ แก้ไขด้วยการให้ศึกษาเรื่องบอกวิธีการคำนวณหาค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
บันทึกผลหลังการสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ...................................................... ครูผู้สอน
(นางสาวลดาวัลย์ รุ่งเรือง)
......./............/.........